LOGOWANIE

O. BABIEJ

 

Sprawdzian wiadomości z przyrody

 

 w klasie VI – świat zwierząt

sprawdzian w poniedziałek – 22 stycznia

 

1. Wymień zwierzęta bezkręgowe żyjące w rzece lub jeziorze. Wśród wymienionych zwierząt wskaż kręgowce żyjące w rzece lub jeziorze. Które bezkręgowce żyją w lesie? Które z kręgowców żyją w lesie?

2. Podpisz tylko ten zwierzęta na rysunku, które przedstawia parzydełkowca żyjącego w jeziorze lub rzece.

3. Rozpoznaj zwierzę na podstawie opisu: przedstawiciel pierścienic i destruent.

4. Wpisz w ramki nazwy części ciała stawonoga przedstawionego na rysunku. Podaj, jaką funkcję pełni oskórek okrywający ciało przedstawionego stawonoga.

5. Utwórz pary według schematu: cecha ryby – znaczenie cechy dla życia w wodzie.

6. Skreśl w poniższych zdaniach błędne określenia.
Jakimi, pod względem sposobu rozmnażania, są w większości gady? Gdzie rozmnażają się gady? Jaka jest skóra pokrywająca ciało gadów? W jaki sposób oddychają gady?

7. Przeczytaj tekst i podkreśl w nim linią ciągłą dwie cechy przystosowujące żabę śmieszkę do środowiska wodnego, a linią przerywaną dwie cechy przystosowujące ją do środowiska lądowego.

8. Wśród poniższych zdań zaznacz znakiem „x” dwa zdania, które są nieprawdziwe.
Jakiego rodzaju pióra pokrywają ciało ptaków? Co znaczy, że ptaki są żyworodne? Czym charakteryzuje się skóra ptaków? Jak zbudowany jest układ oddechowy ptaków?

9. Uzupełnij tabelę.
Nazwa przedstawiciela ssaków

Środowisko życia

Cechy, które są przystosowaniem do danego środowiska i trybu życia

 

 

Sprawdzian wiadomości z geografii w klasie 7

termin: 24 stycznia 2018 (środa)


1. Wymień województwa w Polsce oraz ich stolice

2. Na podstawie piramidy płci i wieku dokonaj prostych obliczeń ilości ludzi w danym przedziale wiekowym i przedziale płci

3. Czytanie wykresu zawierające podstawowe informacje o naturalnym ruch ludności Polski w latach 1946 – 2012
- współczynnik przyrostu naturalnego
- współczynnik zgony
- współczynnik urodzeń
- przyrost naturalny
- odczytanie z wykresu właściwe informacje na temat wielkości zjawiska w konkretnym roku
- ustalenie co to jest odsetek populacji kraju znajduje się w przedziale wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego (jaki jest przedział wieku)

4. Wymień czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce

5. Jaka jest gęstość zaludnienia w Polsce i w poszczególnych województwach

6. W jaki sposób można obliczyć rzeczywisty przyrost naturalny? Wykonaj obliczenie. Napisz odpowiedź. Pamiętaj, że wynik powinien być w promilach (‰)

7. Co oznacza współczynnik przyrostu naturalnego w województwie -3,2‰?

8. Wyjaśnij co to jest i podaj przykłady:
- społeczność etniczna w Polsce
- mniejszość narodowa w Polsce
- mniejszość etniczna w Polsce

9. Dokonaj analizy wykresu zawierającego dane o emigracji oraz imigracji w Polce w przedziale lat 1980 – 2014, wyjaśnij co to jest:
- saldo migracji zewnętrznej
- najmniejsza różnica pomiędzy emigracją oraz imigracją w Polsce po 2009
- co spowodowało imigrację do Polski po 2006 roku?

10. Jaki jest odsetek ludności zatrudnionej w usługach oraz rolnictwie w poszczególnych województwach i w całym kraju? Ustal, czy miasta w przedziale powyżej 200 tys. mieszkańców stanowią największą ilość spośród miast w Polsce. W którym roku był w Polsce największy wskaźnik bezrobocia? Jakie są wskaźniki urbanizacji w poszczególnych województwach w Polsce?

11. Jakie funkcje spełniają miasta: Częstochowa, Gdańsk, Lublin i Rzeszów?

12. Ustal:

- jak zmieniała się w Polsce liczba ludności?
- jakie są prognozy ludnościowe dla Europy na 2050 rok?
- co to jest przyrost naturalny?
- jaki jest przyrost naturalny Polski?
- w jaki sposób przyrost naturalny wpływa na liczbę ludności? Czy jest to jedyny powód wzrostu?Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)