LOGOWANIE

J. RYMCZUK

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 Udanych wakacji :)

 


 

ZASADY OBOWIAZUJACE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

 1. Na każdą lekcję jesteśmy przygotowani. Każdy uczeń w semestrze może mieć trzy nieprzygotowania, każde kolejne to ocena niedostateczna. Nieprzygotowanie zgłaszamy, zanim nauczyciel zacznie sprawdzać prace domową.
 2. Każdą dłuższą pracę pisaną w domu należy oddać – pomimo choroby czy zgłoszonego wcześniej nieprzygotowania. Praca musi być napisana samodzielnie. Sprawdzian należy napisać w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. Sprawdziany, z których otrzymano ocenę niedostateczną, należy poprawić (2 tyg.). Poprawa oceny na wyższą w ciągu 1 tygodnia.
 3. Na lekcjach korzystamy z podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego, w którym starannie prowadzimy notatki oraz podkreślamy tematy lekcji. Kiedy omawiamy lekturę, przynosimy ją na lekcje. Dodatkowo prowadzimy zeszyt lektur.
 4. Nie zabieramy głosu bez zgody nauczyciela! Podnosimy rękę.
 5. Jeśli na lekcji prowadzimy dyskusję, słuchamy pełnej wypowiedzi ucznia zabierającego głos, nie przerywamy nikomu. Jesteśmy wobec siebie życzliwi, otwarci, tolerancyjni (akceptujemy różnicę zdań).
 6. Pod każdym wpisem nauczyciela do zeszytu widnieje podpis rodzica.
 7. Prace klasowe, testy z gramatyki, testy z czytania ze zrozumieniem są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń otrzymuje zagadnienia. Oceniane karty nie mogą być wypełniane długopisem wymazywalnym i ołówkiem.
 8. Dwa razy w semestrze uczniowie piszą dyktanda, po wcześniejszym przypomnieniu zasad ortograficznych. Raz lub dwa razy w roku szkolnym obowiązkowa recytacja wiersza z pamięci.
 9. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów poprzez kartkówkę (sprawdzian niezapowiedziany) oraz odpowiedź ustną.
 10. Czytamy sześć dłuższych lektur w roku szkolnym. Przed każdą lekturą piszemy sprawdzian ze znajomości treści książki, a po omówieniu pracę klasową lub w trakcie omawiania wypracowanie na lekcji, bądź w domu.
 • Akademia Pana Kleksa Jan Brzechwa;
 • Mikołajek (wybór opowiadań) Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe;
 • Opowieści z Narnii Clive Staples Lewis;
 • Magiczne drzewo. Czerwone krzesło Andrzej Maleszka;
 • Wybrana baśń;
 • Charlie i fabryka czekolady Roald Dahl.

11. Nauczyciel, wystawiając ocenę semestralną i roczną, bierze pod uwagę stopnie w kolejności: prace klasowe i testy z gramatyki, sprawdziany i kartkówki, prace powstałe podczas lekcji, prace domowe.

12. Przy ocenie wypracowań nauczyciel zwraca uwagę na: rozwinięcie tematu, poprawność ortograficzną, językową oraz interpunkcyjną (dopuszczalne po 3 błędy zgodnie z wprowadzanymi zasadami), wyznaczniki formalne.

13. Sprawdziany, kartkówki oraz testy oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę.

14. Dyktanda:

                bezbłędnie – celujący;                             1-2 bł. – bardzo dobry,

                3-5 bł. – dobry,                                       6-8 bł. – dostateczny;

                9-11 bł. – dopuszczający;                        12 błędów i więcej  niedostateczny


  

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych  uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej  uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzodobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia
 


 

Nowa podstawa kształcenia ogólnego z języka polskiego: http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-polski.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf

albo https://drive.google.com/file/d/128gIJyEdmS0XT6jBBO2A_i4bfSwwkBYr/view?usp=sharing 

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)