LOGOWANIE

E. RYMCZUK

 Witaj w nowym roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Zapraszam na moją stronę

 https://sites.google.com/view/witajw8klasie/

 

 

 


Witaj w nowym roku szkolnym 2017/2018

 

------------------------------------------------------------------ 

Moje ferie na wesoło

            Nareszcie rozpoczęły się ferie…

Moja mama, jak co roku w pierwszy weekend  przerwy zimowej, zapraszała najbliższą rodzinę na obiad, który, jak zawsze, przeciągał się do późnych godzin wieczornych.

      Tak było i tym razem. Ale zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Mama na obiad miała przygotować swoje popisowe danie, czyli zapiekankę. Mamie wydawało się, że użyła tych samych składników co zawsze. Jednak okazało się później, że tylko tak myślała.

  Kiedy goście już przyszli, mama była strasznie przejęta. Dokończyła szybko zapiekankę. A ja z moimi kuzynami poszliśmy na dwór, ulepić bałwana. Około godz. 15 zawołano nas na obiad. Nie mogłam się doczekać, kiedy skosztuję ulubionego dania. Wzięłam do ust pierwszy kęs, ale zapiekanka smakowała okropnie! Mama nie wiedziała,  co cię stało? Pobiegła szybko do kuchni i przeżyła szok. Tak się spieszyła, że zamiast mięsa mielonego dodała karmy dla kotów. I zanim się spostrzegłam,  wszyscy się w nie zamieniliśmy.

        To było niesamowite! Czekałam na dalszy przebieg wydarzeń i nagle ... zadzwonił budzik. Obudziłam się, a ten mój nieprawdopodobny sen prysł. Mam nadzieję, że się powtórzy, bo jestem niezmiernie ciekawa, jak to jest być kotem?

Ewelina Mitrus

*************************************************************************

Z Zenkiem w jednej ławce?

Kolejny dzień ferii był jak zwykle serią niepowodzeń i porażek wywołujących śmiech mojej siostry i innych z najbliższego otoczenia.

  W GOK-u szykowałam dekorację na nadchodzący bal karnawałowy. Podczas malowania, przewrócił się na mnie plakat pokryty niewyschniętą, pomarańczową farbą, przemalowując moje włosy na kolor marchewkowy. Przez całą drogę do domu siostra śpiewała mi ' Ty jesteś ruda! '

  Gdy doszłyśmy do bramy prowadzącej na podwórko, otworzyłam ją, a Zosia przebiegła obok mnie.  Zamykając furtkę, usłyszałam za sobą ' Bum'. Odwróciłam się, a tam na lodzie leżała Zosia z niezadowoloną miną. Widok ten wywołał salwę śmiechu z mojej strony, z czego nie ucieszyłam siostry. Ale przynajmniej odegrałam się za rudą!

 Postanowiłyśmy zostać na dworze, zanim babcia zrobi obiad. Wzięłam koc i przykryłam nim sanki, udając się na najbliższą górkę. Jadąc, Zosia przechyliła się za bardzo w prawo, przez co sanki przekręciły się na bok, zrzucając nas na śnieg. Poprosiłam siostrę o podniesienie ich, lecz ona obróciła je wierzchem w dół. Nie zauważając błędu, weszła na szczyt, czekając na mój powrót.

Skoro Zosia nie raczyła podnieść sanek, zrobiłam to sama. Potem weszłam na górkę, otrzepałam ze śniegu sanki i koc. Już chciałam położyć koc na sanki, lecz Zosia wpadła na świetny pomysł rzucenia we mnie śnieżką. Niestety, kulka trafiła w sanki, zamiast we mnie. Rozmyślając nad odwetem, wyczyściłam ponownie sprzęt. Już chciałyśmy zjechać, gdy babcia zawołała nas na obiad.

  Po posiłku wyszłyśmy ponownie na powietrze. Utoczyłam dwie kule. Podnosząc mniejszą, by postawić ją na większej, prawie się przewróciłam, co nie uszło uwadze mojej siostry i wywołało śmiech. Stwierdziłam, że miała przynieść patyki i węgielki, a nie śmiać się ze mnie.  Gdy wróciła z potrzebnymi rzeczami, bałwan był już gotowy. Ozdobiłam go, robiąc oczy, usta i guziki z węgielków, a z patyczków włosy, ręce i nos. Nazwałyśmy bałwana Zenek.

Poszłyśmy do domu na gorącą czekoladę.  Weszłam do łóżka, by poczytać książkę. Przeleżałam tam do wieczora, a potem poszłam spać. Śniłam, że Zenek jest moim nowym kolegą, który przyszedł do naszej klasy po feriach.

Tylko dlaczego miał buzię czarną jak węgiel i marchewkowy nos? 

Zuzanna Bednarska

***********************************************************************************************

Ferie w Wiśle

W tym roku  ferie spędziłam u cioci. Moja ciocia nazywa się Kunegunda i mieszka w Wiśle. Wisła to mała miejscowość w południowej Polsce. 

   Ciocia ma dużo zwierząt: konie, krowy, owce i nieznośną kozę o imieniu Wicia. W tym roku napadało tak dużo śniegu, że sięgał po dachy domów.   Niedaleko mieszkania  cioci była komórka, której dach był zrobiony ze słomy. Gdy rano Wicia wyszła  z obory,  postanowiła (chyba?) pozjeżdżać na nartach.  Przynajmniej tak mi się wydawało, bo weszła na dach komórki .                                                    

     Przez cały dzień pomagałam cioci w pracach domowych. Gdy wyszliśmy n dwór, okazało się, że nigdzie nie ma Wici, a co gorsza i połowy dachu na komórce! Przerażona ciocia zajrzała przez dziurę w dachu i zobaczyła, że koza leży na ziemi.

Zadzwoniłyśmy po sąsiada, który był strażakiem, żeby pomógł nam wyciągnąć Wicię z komórki. Pan Marian bardzo sprawnie i szybko przeniósł zwierzę do obórki i położył na sianie. Za chwilę przyjechał pan weterynarz, który zbadał kozę i okazało się, że ta sobie najzwyczajniej w  świecie smacznie chrapie.

Przez cały wieczór śmiałyśmy się z ciocią z tej historii. Myślę, że za rok ciocia znowu zaprosi mnie do siebie i przeżyjemy coś równie zabawnego i niebywałego.

                                                                                                                             Katarzyna Pankowska

Znalezione obrazy dla zapytania bałwanki 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO

 

I.  Ocenianie na lekcjach języka polskiego

 

 

Uczniowie oceniani są według skali określonej w Statucie Szkoły

 

Przedmiotem oceny z języka polskiego są:

 

 • wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania,
 • rozumienie i umiejętność interpretacji faktów,
 • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna wypowiedzi,
 • poprawność formułowania wypowiedzi ustnej,
 • znajomość lektur szkolnych,
 • przygotowanie do lekcji,
 • aktywność ucznia na lekcjach,

 

Oceniane są:

 

 • kartkówki,
 • ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
 • aktywność na lekcji,
 • wygłaszanie tekstów z pamięci,
 • zeszyt przedmiotowy,
 • przygotowanie do lekcji,
  •     dodatkowe prace,
  • udział w konkursach i olimpiadach.

 

Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są:

 

ü  sprawdziany, prace klasowe, testy,

 

ü  kartkówki,

 

ü  prace domowe,

 

ü  odpowiedzi ustne,

 

ü  zeszyt  przedmiotowy.

 

Sprawdziany (testy, prace klasowe) są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym półroczu sprawdziany.

 

Przy nieobecności usprawiedliwionej ucznia, termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z nauczycielem. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń powinien pisać sprawdzian na następnej lekcji.

 

Poprawa ocen z pracy klasowej, sprawdzianu, testu , dyktanda jest uzgadniana z nauczycielem, możliwa w czasie 1 tygodnia po oddaniu wymienionych prac.

 

Kartkówki to zapowiedziane lub niezapowiedziane sprawdziany 10-15-minutowe, obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu  trzech ostatnich lekcji.

 

Prace domowe są kontrolowane na bieżąco. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę poprawność merytoryczną i językową pracy. Zadania domowe mogą być krótkie lub długoterminowe.

 

Oceniając prace pisemne (wypracowania), sprawdza się umiejętności uczniów w redagowaniu różnych form wypowiedzi.

 

Ocenie podlega:

 

ü  zrozumienie tematu,

 

ü   znajomość opisywanych zagadnień,

 

ü  sposób prezentacji,

 

ü  znajomość danej formy wypowiedzi,

 

ü  poprawność językowa,

 

ü  ortograficzna i interpunkcyjna,

 

ü  bogactwo słownictwa,

 

ü  konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

 

Nauczyciel ma prawo pytać z 3 ostatnich lekcji lub na lekcji powtórzeniowej z całego działu. Przy ocenie wypowiedzi ustnej bierze się pod uwagę znajomość zagadnień, samodzielność wypowiedzi, kulturę języka, precyzję, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

W ciągu półrocza  uczeń jest przynajmniej raz oceniany z recytacji utworu poetyckiego lub prozy. Oceniając recytację, bierze się pod uwagę:

 

ü  zgodność z tekstem,

 

ü  płynność,

 

ü  odpowiednią interpretację utworu,

 

ü  intonację,

 

ü  dostosowanie tempa mówienia do treści oraz nastroju utworu.  

 

Przy ocenie zeszytu przedmiotowego uwzględnia się:

 

ü  odrabianie prac domowych,

 

ü  systematyczność w zapisywaniu tematów lekcji i notatek z zajęć,

 

ü   prace dodatkowe,

 

ü   estetykę.

 

Ocenia się je przynajmniej 2razy w półroczu.

 

Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza  być  nieprzygotowanym do lekcji bez względu na powód. Każde kolejne nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną.

 

Za brak zeszytu ćwiczeń z zadaną w nim pracą domową uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę (od celującej do niedostatecznej). Nauczyciel ma prawo za odpowiedzi krótsze i mniej szczegółowe nagrodzić go „plusem”, który wpisywany jest do zeszytu przedmiotowego (pięć „+” = ocena bardzo dobra).

 

Oceny śródroczna i roczna nie są średnimi arytmetycznymi wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność.

 

Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu.

 

O postępach w nauce uczeń i jego rodzice powiadamiani są w formie oceny – stopnia, recenzji prac pisemnych, oceny ustnej.              

 

Uczniom posiadającym odpowiednie opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej obniżane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni.

 

                  

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

 

niedostateczny

 

•poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych

 

• uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

 

dopuszczający

 

•poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej umożliwia osiąganie celów polonistycznych

 

• uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

 

dostateczny

 

•poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

 

• uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

 

dobry

 

•uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 

bardzo dobry

 

•uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

celujący

 

•uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)